دوره های آموزشی

آموزش و ارزیابی موسسه خیریه و دارالشفاء ثامن الائمه علیه السلام

برگزاری دوره آموزشی نکات بازآموزی در ثبت بیمه مراجعه کنندگان

ویژه پرسنل پذیرش


به درخواست واحد کارگزینی و نسخ درمانگاه، دوره آموزشی نکات بازآموزی در ثبت بیمه مراجعه کنندگان در روز یکشنبه مورخ 99/4/22 برگزار گردید.
در این دوره، پرسنل پذیرش درمانگاه عمومی حضور داشته و سرکار خانم زهرا رهبری به عنوان مسئول واحد یاد شده و مدرس، به تفصیل در خصوص سرفصل دوره، مطالب مبسوطی ایراد فرمودند.


6 ماه پیش