اطفال

یکی از شاخه های اصلی پزشکی که به صورت اختصاصی به مسائل رشد و بیماری های کودکان می پردازد تخصص اطفال یا پزشکی کودکان است و سبب رفع نیاز کودکان به پزشک متخصص و نیاز والدین به مشاور رشد کودک می شود.همه کودکان بیمار می شوند و در زمان بیماری نیاز دارند که به متخصص مربوط به بیماری خودشان مراجعه کنند تا درمان بهتری را دریافت نمایند.

دکتر منیژه صدیقی

متخصص اطفال

دکتر افتخار السادات مدرس

متخصص اطفال

دکتر رضا مقدادی

متخصص اطفال

دکتر زهره غفرانی

متخصص اطفال