تغذیه

کارشناس تغذیه برای گروه های مختلف مردم اعم از کودکان، میانسالان، بیماران، افراد چاق و لاغر متناسب با وضعیت و نیاز آن ها برنامه غذایی تهیه می کند. او برای آن ها تعیین می کند از چه نوع مواد غذایی و به چه میزان روزانه مصرف کند.

خانم سمیه سادات میریان

کارشناس تغذیه

آقای عباس عسگری

کارشناس تغذیه