زنان و زایمان

یکی از شاخه‌های پزشکی است که به بیماری‌های مرتبط با دستگاه تولید مثل زنان و مراقبت مادران باردار و زایمان و حوالی آن می‌پردازد.

دکتر زینب السادات موسوی فخر

متخصص زنان و زایمان

دکتر ژیلا همایی

متخصص زنان و زایمان

خانم زهرا بهرامی

کارشناس مامایی

خانم مریم ناصری

کارشناس مامایی

خانم الهه گلستان نژاد

کارشناس مامایی

خانم فرزانه جبلی

کارشناس مامایی