فیزیوتراپی

فیزیوتراپی علمی است که نه تنها در بهبود کیفیت زندگی افراد نقش دارد، بلکه میتواند از ایجاد آسیب هم پیشگیری کند. هم بخشی از سیستم توانبخشی است و هم در مراقبت های حاد نقش دارد. به علاوه در حفظ عملکرد های حرکتی، مدیریت بیماری های مزمن و آموزش به بیمار و مراقب او، هم فعالیت می کند.

خانم بهاره قادری

کارشناس فیزیوتراپی

خانم نفیسه صافی

کارشناس فیزیوتراپی

خانم شهناز زمانی

کارشناس ارشد حرکات اصلاحی