مشاوره و روانشناختی

مشاوره رابطه ای است بین دو فرد که در آن یکی می کوشد تا دیگری را درک و در حل مسائل سازگاری و انطباقی کمک کند. زمینه مشاوره انطباقی ، بیشتر شامل مشاوره تحصیلی ، مشاوره حرفه ای و اجتماعی و نظایر آنهاست .

خانم الهام زائری

کارشناس مشاوره

خانم الهام کلانتر

کارشناس مشاوره

خانم فرشته دهقانی

کارشناس مشاوره