مشاوره و روانشناختی

مشاوره رابطه‌ای است بین دو فرد که در آن یکی می‌کوشد تا دیگری را درک و در حل مسائل سازگاری و انطباقی کمک کند. زمینه مشاوره انطباقی، بیشتر شامل مشاوره تحصیلی، مشاوره حرفه‌ای و اجتماعی و نظایر آنهاست.

خانم الهام زائری

کارشناس مشاوره

خانم فرشته دهقانی

کارشناس مشاوره