چشم پزشکی

شاخه‌ای از پزشکی است که با آناتومی، فیزیولوژی و بیماریهای چشم، پلک و مجرای اشکی سر و کار دارد. یک متخصص چشم در تشخیص و درمان بیماریهای طبی و جراحی چشم انسان مهارت دارد. چشم انسان می‌تواند دچار حوادث و بیماریهای مختلف گردد مانند عفونت میکروبی چشم، آب سیاه، آب مروارید، گل مژه، دکولمان شبکیه و … از آنجا که چشم‌پزشکان بر روی چشم جراحی هم انجام می‌دهند این تخصص تخصصی جراحی و طبی است

دکتر حمیدرضا ریاضی

متخصص چشم

دکتر محمدرضا طواف زاده

متخصص چشم

دکتر محمدعلی ابطحی

متخصص چشم

دکتر حسین ابطحی

متخصص چشم

دکتر امید فخری زاده

متخصص چشم

دکتر آسیه اصلانی

متخصص چشم

دکتر زهرا ابطحی

متخصص چشم

خانم ساعده پورمسعود

اپتومتریست