دوره های آموزشی

آموزش و ارزیابی موسسه خیریه و دارالشفاء ثامن الائمه علیه السلام

برگزاری دوره آموزشی نکات کاربردی در پذیرش آنلاین

ویژه کلیه پرسنل پذیرش و منشی کلیه بخش ها


یکی از اهداف اصلی موسسه، حرکت بر مسیر ارائه خدمات الکترونیکی بوده است. بدین منظور دوره آموزشی «نکات کاربردی در پذیرش آنلاین» ویژه پرسنل پذیرش و منشی شاغل در کلیه بخش ها با هدف آشنایی پرسنل با نحوه و سازوکار پذیرش به صورت الکترونیکی برگزار گردید.
ابتدا علیرضا اشکبوس، مدیر روابط عمومی موسسه در مورد اهداف و اهمیت پذیرش آنلاین صحبت های مقدماتی ارائه و در ادامه علیرضا اخوان صراف در خصوص جزییات این اقدام به تفصیل مطالب مبسوطی را ایراد فرمودند.
شایان ذکر است این دوره در روز یکشنبه 95/5/19 به مدت 2 ساعت برگزار گردید.


5 ماه پیش