رونمایی از مدال سلامت و تجلیل از خدمات پرسنل در پایگاه سنجش فشار خون

مردادماه ۱۳۹۸