اعصاب و روان

تخصص اعصاب و روان تخصصی است که به تشخیص، ارزیابی، درمان و پیشگیری از اختلالات رفتاری، عاطفی و ذهنی می پردازند.به عبارت دیگر روانپزشک یا متخصص اعصاب و روان، پزشکی است که متخصص تشخیص و درمان بیماری‌های روانی یا روان‌درمانی است.

دکتر علیرضا قادری

متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)