درمانگاه عمومی

در حرفه پزشکی، پزشک عمومی پزشکی است که بیماری‌های حاد و مزمن را درمان می‌کند و خدمات پیشگیری و آموزش سلامت را به بیماران ارائه می‌کند.

دکتر مجتبی امینائی

پزشک عمومی

دکتر اصغر کورنگ بهشتی

پزشک عمومی

دکتر عباس‌علی حیدری

پزشک عمومی