زنان و زایمان

یکی از شاخه‌های پزشکی است که به بیماری‌های مرتبط با دستگاه تولید مثل زنان و مراقبت مادران باردار و زایمان و حوالی آن می‌پردازد.

دکتر زینب‌السادات موسوی‌فخر

متخصص زنان و زایمان

خانم زهرا بهرامی

کارشناس مامایی