مرکز مشاوره

دسترسی به مشاورین مجرب ، امکان دسترسی به پزشکان با تجربه‌ و مشاوره‌های متعدد و موفق در درمان

الهام زائری

کارشناس مشاوره

مریم عابد

کارشناس ارشد مشاوره

فاطمه باتوانی

مشاوره کودک و نوجوان