مقالات پزشکی

جدید ترین اخبار و مقالات در حوزه سلامت

آموزش و ارزیابی موسسه خیریه و دارالشفاء ثامن الائمه علیه السلام

چگونه صحیح شامپو بزنیم

راه های صحیح شامپو زدن موی سر


1.گره‌گشایی‌ ‌از مو مـوی خـود را با یک شانـه دندانـه درشـت شانـه كنیـد تا هیچ‌گونـه گـره‌ای روی آن نمانـده باشد. حواستـان باشـد كه هرگـز موی خـود را در حالـت خیـس شانـه نكنیـد، چـون در ایـن حالـت نیـروی بیشتــری بـرای شـانـه كـردن مصــرف مـی‌كنیـد، بنابـرایـن مـوی شمـا ممكـن اسـت بشكنـد.
2.آب‌كشی اولیه با آب ولرم در مرحله بعدی موهای خود را با آب ولرم و نیمه‌گرم آبكشی کنیـد. به این مرحلـه، آبكشی اولیه و یـا پیـش از شستـشو گفتـه می‌شــود كه بـرای زدودن گـرد و غبــار و به طـور كلـی آلـودگـی‌های قابل حل در آب انجام می‌شـود. هرگز از آب داغ استفـاده نكنیـد، چون موجب تردی و شكنندگی موهایتان خواهد شد.همچنیــن به طـور کلـی در طـول شســت و ‌شــوی، سـر را بـه طــور مایـل یـا جهـت سـردوش را مایـل قـرار دهید ‌زیرا برخورد پـرفشــار و مستقیـــم بـه مـوهـا، آسیــب‌ زده و موجـب ‌ریـزش مـو می‌شـود.
3.پخش كردن شامپو در كف دست مقــداری شامپــو در كـف دسـت خـود بـریزیــد و دست‌های خود را روی هم مالش دهید تا شامپو روی دست‌هایتان پخش شود.در واقع‌كف شامپو باید روی دست شما تشكیل شود. مقدار شامپو باید به‌ انـدازه‌ای باشد كه كـف آن تمـام مـوهای شمـا را بپـوشانـد.
4.ماساژ دادن شامپو روی پوست‌سر با نوک انگشتان شامپو را روی همه جاaی سر پخـش كرده و با نوک انگشتان تان به آرامی‌ شامپـو را روی پوسـت‌سر و مـوهـایتـان ماســاژ دهیـد. دقـت كنیــد كه از ناخـن‌ها استفـاده نكنیـد و برای جلوگیری از گره خـوردن و شكستـه شـدن مو این كار را به آرامی ‌و به صـورت دایـره‌ای انجـام دهیـد.
5.آب‌كشی نهایی در ایـن مرحلـه مـوی خـود را بـه خـوبـی آبكــشی نماییـد تا هر گونه بقایای شامپو از لابه‌لای موی شما زدوده شـود. باز هم تاكیـد می‌شـود مو در حالت خیـس نسبـت به اصطحكاک خیلی حسـاس اسـت، بنابرایـن آن را در حالت خیـس به سختی مالـش ندهیـد.
نکات شست‌و‌شوی سر اندازه شامپویی که قرار است روی موهایتـان بزنید بستگی به حجم موهای هر فردی دارد به طـور مثال خانـم‌هایی که مـوهای‌شان بلنـد است احتمـال دارد نیـاز باشـد که یـک بـار دیگــر هـم به مـوهـای خـود شامپو بزنند تا بتوانند احساس تمیز شدن موها را خـوب درک کننـد. درکـل هیچ ضـرورتی ندارد که شامپـو روی مو باقی بمانـد و زمانی که برای شسـت وشوی مـوهای‌تان با ماسـاژ دادن شامپـو روی آن صـرف می‌کنیـد، کافـی است ولی درباره شامپـوهای درمـانی نیـز لازم است شامپـو به مـدت 5-3 دقیقـه بـرای اعمـال اثـر دارو روی سر باقـی بمانـد و سپس آبکشی شـود. از شامپو های ارگانیک و طبیـعی استفاده کنید، که بـدون SLS(شامپوی سولفاتی) و پارابـن هستند. مالیدن شامپو در طول موها فقط روغـن های طبیعی مو را می گیـرد و به دنبال آن موهـایی خشـک، وز و بـی روح خواهیـد داشـت. با حرکـات دایـره‌ای شکـل عـلاوه بـر شستــن مـو، باعث بهبـود گـردش خـون و رشـد فولیکول های مو شویـد و رشـد مو را افزایش دهید. اکثـر شامپـوها حاوی مواد شیمیـایی هستنـد که در صـورت استفــاده روزانـه، می تواننـد مـو را بسیــار خشـک و شکننــده کننـد. بنابـرایـن مـوهای خـود را بیـش از دو بار یا سـه بار در هفتـه نشوریـد.
مطمئـن شویـد از محصــولی که بـدون الکـل اسـت استفـاده می‌کنیـد، زیـرا الکل بیشتـر مـوها را خشک می‌کند. از یـک حولـه میکـرو فایبــری یـا پـارچـه پنبــه‌ای بـه آرامی برای خشـک کردن آب اضـافی مـوها استفـاده کنیـد و بقیـه خیسی با هـوا کامـل خشـک کنیـد. گـرمـای سشــوار می‌تـوانـد بـه مـوهـای شمـا آسیـب برسانـد و باعـث مو خـوره شـود، همـاننـد ابـزارهای گرمایـشی آرایـش مـو، ‌بهتــر اسـت تا جای ممکـن از استفـاده از آن‌ها بپرهیـزیـد. برای راهایـی از وز شـدن مو،بعد از اینکه تا حدودی موهایتان خشک شد، کمی از مرطوب کننده یا سرم نـرم کننـده بعـد از حمــام استفــاده کنیـد. مطمئـن شویـد از محصــولی که بـدون الکـل اسـت استفـاده می‌کنیـد، زیـرا الکل بیشتـر مـوها را خشک می‌کند. از مصـرف بیش از حد محصولات مو، مانند اسپری مو، موس، ژل و غیـره، بر روی موهایتـان اجتنـاب کنید، زیرا منافذ را مسدود می کنند و در نهایـت منجر به ریزش مو می شوند. زمـان‌ دوش ‌گـرفتــن را کـوتــاه‌ کنیــد ‌زیـرا‌ باعـث شکننـدگی مـو می‌شـود. شامپــوهـای استانـدارد هـرگـز موجـب ریـزش مـو نمی‌شوند. کم پشت شدن موها با عوامـل وراثتی یا هورمـونی در ارتبـاط است یا به دلیـل بعضی از بیمـاری‌هـا و مصـرف داروهـا ایجـاد می‌شــود. اگر شامپـو با موی شما سازگاری نداشتـه باشد ممکن اســت بـه ساقـه‌مـو آسیـب رسـانـده و آن را کـدر یـا خشــک و بـد‌حالـت کنــد اما نمی‌توانیـد ریزش مـوهایتـان را به شامپـو نسبـت دهیـد.


5 ماه پیش