سامانه رسیدگی به شکایات و گزارشات

موسسه خیریه و دارالشفاء ثامن الائمه علیه السلام

خیریه و دارالشفاء ثامن الائمه علیه السلام ضمن تشکر از حسن اعتماد شما، آماده ی دریافت شکایات " مرتبط با موضوعات کاری این موسسه " می باشد.

برای ثبت شکایات و امکان پیگیری توسط شما درج موارد ذیل ضروری می باشد:

1- عضویت / ورود در وب سایت ثامن شفا

2- مشخص نمودن فرد یا مجموعه طرف شکایت (متشاکی)

3- ارائه ی دلایل و مدارک مورد ادعا

4- شرح موضوع شکایت به صورت روشن و واضح

نکات قابل توجه :

1- شکایاتی که قائم به شخص و خارج از حیطه موضوعات کاری موسسه باشد، قابلیت رسیدگی نخواهد داشت.

2- مسئولیت قانونی اظهارات درج شده و اتهامات وارده برعهده شاکی خواهد بود.

3- درخواست های مرتبط با اشتغال و یا هرگونه مساعدت مالی قابلیت رسیدگی در این سامانه را ندارد.